อบรม bbs

อบรม BBS คืออะไรและเหตุผลที่ควรอบรม BBS

อบรม BBS คือ การอบรมหลักสูตร ปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการเหตุผล กำจัดพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การอบรม BBS เหมาะทั้งกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่า ทำไมต้องอบรม BBS มีเหตุผลอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรม เหตุผลที่ควรอบรม BBS 1.เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน เหตุผลสำคัญที่ควรอบรม BBS ก็เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายหรือความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้น บางครั้งอุบัติเหตุอาจร้ายแรงสร้างความเสียหายทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การอบรม BBS จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก 2.กำจัดความพฤติกรรมเสี่ยง เมื่ออบรม BBS แล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้ได้ว่า พฤติกรรมไหนเสี่ยง พฤติกรรมไหนไม่ควรทำ เมื่อรู้แล้วก็สามารถกำจัดพฤติกรรมเหล่านั้นออกไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายตามมา นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรม BBS ยังสามารถเป็นกระบอกเสียง คอยให้คำแนะนำคนอื่นๆ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับบุคลลอื่นๆ ด้วย 3.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กร การอบรม BBS ก่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กร ซึ่งความปลอดภัยเกิดจากการที่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เป็นหูเป็นตา