อบรม bbs

อบรม BBS คืออะไรและเหตุผลที่ควรอบรม BBS

อบรม BBS คือ การอบรมหลักสูตร ปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการเหตุผล กำจัดพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การอบรม BBS เหมาะทั้งกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่า ทำไมต้องอบรม BBS มีเหตุผลอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรม

เหตุผลที่ควรอบรม BBS

1.เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

เหตุผลสำคัญที่ควรอบรม BBS ก็เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงาน พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลายหรือความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้น บางครั้งอุบัติเหตุอาจร้ายแรงสร้างความเสียหายทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การอบรม BBS จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก

2.กำจัดความพฤติกรรมเสี่ยง

เมื่ออบรม BBS แล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้ได้ว่า พฤติกรรมไหนเสี่ยง พฤติกรรมไหนไม่ควรทำ เมื่อรู้แล้วก็สามารถกำจัดพฤติกรรมเหล่านั้นออกไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายตามมา นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรม BBS ยังสามารถเป็นกระบอกเสียง คอยให้คำแนะนำคนอื่นๆ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับบุคลลอื่นๆ ด้วย

3.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กร

การอบรม BBS ก่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กร ซึ่งความปลอดภัยเกิดจากการที่พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลคอยให้ความช่วยเหลือ ตักเตือน หรือให้ทำแนะนำเพื่อนพนักงานด้วยกัน ความปลอดภัยในองค์กรภาพรวมเกิดขึ้นจากความสามัคคี

เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการ และนำเอา BBS ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ ในการส่งเสรมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย ก็ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ การอบรม BBS มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การออกไปค้นหาความเสี่ยงในแต่ละแผนก คัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยง กำหนดเป้าหมายพฤติกรรมความเสี่ยงและพฤติกรรมปลอดภัย หากพบว่ายังมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ต้องรีบเข้าไปแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และความเข้าใจ เพื่อไม่ให้พฤติกรรมเสี่ยงนำไปสู่อันตรายหรืออุบัติที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการลดน้อยลงเรื่อยๆ เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก อันตรายที่ลดน้อยลง เกิดจากหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การที่พนักงงานได้เข้าอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือจะเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน นายจ้างเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร การรับฟังความคิดเห็น แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ การอบรม BBS เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดอุบัติเหตุลงได้ ดังนั้น นายจ้างควรให้พนักงานได้อบรม BBS เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย